Privacyverklaring

In het kader van de vertrouwenspersoon-dienstverlening door mevrouw T.M. (Dorine) Slaghekke-Oude Nijhuis, gecertificeerd vertrouwenspersoon en handelend onder de naam Dorineslaghekke.nl (hierna ”wij”/”ons”/”onze”), worden gegevens van de bewuste persoon verwerkt.

De bewuste persoon wordt hierna “de betrokkene” genoemd.

In deze privacyverklaring leggen wij vast hoe wij met door ons verkregen persoonsgegevens omgaan. Wij handelen strikt volgens (de bepalingen van) de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

CONTACT

De persoonsgegevens worden verwerkt door: mevrouw Dorine Slaghekke-Oude Nijhuis, gecertificeerd vertrouwenspersoon en handelend onder de naam Dorineslaghekke.nl, gevestigd aan de Muldersweg 2, 7627 PR te Bornerbroek. Telefoonnummer: 06-464 542 52, e-mailadres:

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij verkrijgen persoonsgegevens van de betrokkene zelf. Zulks per telefoon, app, email of via onze website. Ook kunnen wij persoonsgegevens van de betrokkene verkrijgen via derden in de kader van onze dienstverlening. Wij verwerken de volgende gegevens:

-NAW
-Contactgegevens (bv. E-mailadres of telefoonnummer),
-Geboortedatum en plaats,
-Geslacht,
-Andere in het kader van het bewuste doeleinde belangrijke informatie, echter zo minimaal mogelijk.

Wij maken uitsluitend prive aantekeningen van hetgeen ons wordt verteld. Alle door ons verkregen persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Tevens worden alle gegevens omtrent een melding vertrouwelijk behandeld.

Medewerkers van Dorineslaghekke.nl hebben een geheimhoudingsverplichting inzake de persoonsgegevens van cliënten en aangaande andere vertrouwelijke informatie.

VERWERKING

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Contact
  • Opvolging door ons met de organisatie waarover de melding wordt gedaan, dit zonder vermelding van enig persoonsgegeven van de betrokkene
  • Anonieme administratieve afhandeling
  • Facturatie op anonieme basis
  • Incassomaatregelen

GEEN VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor onze dienstverlening als extern vertrouwenspersoon. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden zonder de toestemming van de betrokkene. Persoonsgegevens worden niet in onze opdracht verwerkt resp. bewerkt door een of meer derden. Wij verstrekken derhalve ook geen persoonsgegevens aan de organisatie waar een melding over wordt gedaan aan ons.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de periode van onze dienstverlening aan de betrokkene plus gedurende zes (6) maanden nadat die dienstverlening aan de betrokkene is geëindigd. Onverwijld daarna verwijderen wij die persoonsgegevens.

BEVEILIGING

Wij dragen voortdurend zorg voor passende en organisatorische maatregelen ter beveiliging van alle aan ons verstrekte persoonsgegevens tegen verlies of onbevoegde toegang van buitenaf of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

COOKIES

Op onze website worden cookies gebruikt om onze online-dienstverlening te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan een website of platform informatie op het apparaat van de bezoeker wordt geplaatst. Via cookies worden het IP-adres en de systeeminformatie van het apparaat van de bezoeker verwerkt. Met behulp van cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat de bezoeker van onze website niet bij elk bezoek dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De door ons gebruikte cookies worden niet gebruikt om prive-gegevens van het apparaat van de bezoeker te halen of wachtwoorden te achterhalen. De meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden resp. dat de bezoeker van onze website op de hoogte wordt gesteld wanneer die bezoeker een cookie ontvangt.

DE RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Elke betrokkene, die ons persoonsgegevens heeft verstrekt of van wie wij persoonsgegevens verwerken, mag ons om inzage verzoeken in de persoonsgegevens van die betrokkene, en om wijziging en/of verwijdering van de persoonsgegevens van de betrokkene die wij verwerken. Wij gaan dan onverwijld tot de benodigde actie over.

VRAGEN OF KLACHTEN

Voor vragen (of een klacht) over ons privacy beleid, of de uitvoering daarvan, kan met ons contact worden opgenomen. Mocht dat onverhoopt niet tot een oplossing, dan heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.